Bezbednost na radu – od preporuka do zakonskih propisa

Mnogi poslovi koji se odvijaju na teritoriji naše zemlje zahtevaju upotrebu zaštitne opreme pri radu iz bezbednosnih razloga. Postoje određeni propisi i pravila, te preporuke koji važe kada je ova tematika u pitanju, a najvažniji su Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, Pravilnik o preventivnim merama za bebzedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za zaštitu na radu kao i Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi. 

Na to utiče svakako i Akt o proceni rizika, ali tačno se zna gde ne postoje izuzeci i gde je zaštita obavezna i ne dovodi se u pitanju. 

To su poslovi koji se odnose na rad na visini, na rad sa opasnim mašinama ili sa opasnim materijama.

Zdravlje na radu treba da bude prioritet svakom poslodavcu, kao i briga o svojim radnicima, te obezbeđivanje svih potrebnih uslova za neometan i bezbedan rad predstavlja obavezu svakog poslodavca. 

Obuka zaposlenih i poslodavaca

Edukacija i informisanje o važnosti koju ima bezbednost i sigurnost radnika polazna je osnova svega ostalog. Ova obuka obuhvata edukaciju o davanju uputstava, informisanje o procedurama, upoznavanje sa zakonskim odredbama, obuka za korišćenje svih potrebnih elemenata, kao i značaj same teme za svakog radnika i poslodavca ponaosob. 

Odgovornost je poslodaca za obezbeđivanje lične HTZ opreme za zaposlene tokom trajanja radnog vremena. 

Omogućavanje zaposlenom da radi na bezbednom radnom mestu podrazumeva da mu se omogući da bude informisan i edukovan o procedurama i da dobije sva potrebna uputstva, kao i da mu se obezbedi adekvatna obuka, alat i nadzor. U tome smislu ne treba zanemariti ni značaj vođenja evidencije zaduženih lica kako bi se ljudi podstakli da rade odgovorno i savesno. 

Značaj i svrha

Pored naših propisa i zakonskih akata koji su već pomenuti ne treba zanemariti ni ulogu i značaj koji ima institucija pod nazivom Nacionalni institut za bebzednost i zdravlje na radu (NIOSH) koja svojim preporukama i nadzorom pomaže da se u delo sprovedu svi propisi. 

Bezbednost radnika na poslu je veoma važna tema, a nošenje potrebnih elemenata za osiguranje bezbednosti predstavlja poslednji nivo odbrane koji služi da se spreči da dođe do neželjenih povreda, ili nekih bolesti pa i smrti, a koje mogu nastupiti kao posledica rada odnosno u toku radnog procesa. 

Ta činjenica u mnogome zavisi i od same prirode posla, ali odgovornost je poslodavca da preduzme sve što je potrebno da se njeno kroišćenje sprovodi po pravilu, te da stvori bezbedno i zdravo okruženje za svoje zaposlene gde će se oni osećati sigurno. 

Zašto je važna HTZ oprema?

Već je ranije pomenuto da u HTZ opremu spadaju rukavice, šlemovi, specijalno dizajnirana odeća od posebno biranih materijala, naočare, obuća i tome slično. Ali ne treba zaboraviti ni one elemente koji se odnose na zaštitu disajnih organa (RPE). Zapravo tu spada sve ono što štiti telo, lice, glavu i organizam od štetnih uticaja, infekcija i neželjenih povrata. 

Sprečavanje oprasnosti koje se odnose na HTZ opremu u vezi su sa poslovima koji uključuju fizički napor, rad na električnim uređajima i sa strujom, toplotnim apartima i mašinama, baratanje sa hemijskim, biološkim i magnetnim česticama. 

Dakle, osim što se HTZ oprema nosi kao element zaštite na radu ona se može koristiti i za razne sportske i druge rekreativne aktivnosti. Može se podeliti u odnosu na deo tela kojem je namenjena. 

HTZ oprema ima osnovni cilj da zaštiti radnika od rizika po njegovo zdravlje i da mu obezbedi sigurnost na poslu tokom obavljanja svakodnevnih obaveza i dužnosti. Ona zapravo predstavlja barijeru između korisnika i radnog okruženja. 

Rizik može predstavljati neadekvatna upotreba HTZ opreme za šta je potrebno raditi obuku zaposlenih i odrediti lice koje će se pobrinuti da se svi propisi ispoštuju. 

Kada je LZO obavezna?

Zakon je ipak propisao situacije kada je osim dobrog poznavanja propisa i zakonskih odredbi važno nositi adekvatnu odeću i obuću i kada je to obaveza – poslodavca da obezbedi, a radnika da je savesno nosi i koristi. I tu treba razlikovati tri kategorije od kojih kategoriju jedan obuhvataju osnovna i jednostavna sredstava, kategoriju dva obična, a kategoriju tri zahtevna i to ona koja štiti od smrtnih opasnosti. 

Kada neko radi na poslovima gde može doći do udisanja kontaminiranog vazduha (kao što je na primer gašenje ekstremnog požara u nepristupačnim uslovima) obavezno je sačuvati pluća nošenjem adekvatnih maski. 

Na gradilištu je obavezno korišćenje šlemova i adekvante obuće koje štite od potencijalnog pada i povrede pri padu. 

Ko radi sa sitnim česticama koje mogu lako dospeti u oko i napraviti nepopravljivu štetu za vid obavezno je nošenje adekvatnih naočara. A kod onih koji dolaze u kontakt sa korozivnim tečnostima važno je da svoju kožu sačuvaju nošenjem specijalno dizajniranih odela koja mogu poslužiti i za rad na poslovima gde je koža izložena ekstreminoj hladnoći ili toploti. 

Gde postoji visok rizik?

Svuda gde je Aktom o proceni rizika procena da postoji visok rizik nema mesta izgovorima već se moraju poštovati svi propisi. To se pre svega odnosi na rad na visini, odnosno na stubovima, krovovima, merdevinama, ramovima ili povišenoj konstrukciji, liticama i strmom tlu, vozilima i prikolicama, skelama i tome slično. 

Tu ne treba zanemariti ni značaj kolektivne zaštite koja se odnosi na ograde koje sprečavaju pristup građana području na kojem se izvode radovi. Zatim mreže koje ublažavaju ili sprečavaju potencijalni pad. A tu ne treba zaboraviti ni adekvatne staze, signalizaciju i mačje stepenice.

Glavne prednosti

Do sada su kroz tekst pomenute ključne prednosti koje nošenje LZO može imati po zdravlje čoveka i njegovu sigurnost na radu, ali dodaćemo još neke činjenice. 

Čuvanje optimalnog zdravstvenog stanja svojih zaposlenih treba da bude prioritet jer zdrav i zadovoljan radnik predstavlja preduslov dobrog i ,,zdravog“ poslovanja cele kompanije. 

Osim sprečavanja dolaska do nepotrebnih povreda na radnom mestu, smanjuje se i potreba za učestalim bolovanjem zbog istih što sa druge strane smanjuje i troškove kompanije. A ujedno zakonski okvir, procedure i preporuke pomažu kompanijama da se pridržavaju regulatornih zahteva i da to ne bude razlog dolaska inspekcije. 

Samim poštovanjem svih propisa firma daje do znanja da joj je stalo do njenih zaposlenih što utiče na osećaj zadovojstva i brige kod njih čime se može povećati produktivnost i efikasnost zaposlenih što predstavlja temelj i za dobro dalje poslovanje.